Baza podataka 1500 strucnih zena Srbije  
   O nama  Aktivnosti  Dokumenta  Publikacije  Galerija  Linkovi  Kontakt  

Statut Ženske vlade

U skladu sa odredbama članova 6. i 9. Zakona o udruživanju gradjana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju za teritoriju Savezne Republike Jugoslavije («Službeni list SFRJ», broj 42/90 i «Službeni list SRJ», br. 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 i 73/200), Osnivačka skupština Udruženja gradjanki Ženska Vlada, na sednici održanoj 07. decembra 2006. godine u Beogradu, usvojila je

Statut Ženske vlade

Član 1. - Ciljevi

Ženska vlada je udruženje gradjanki i gradjana osnovano kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje čiji je cilj stvaranje društva ravnopravnosti, unapredjenje položaja žena postizanjem njihovog paritetnog učešća u organima vlasti, u skladu sa modernim principa i praksama, promovisanje ekspertskog potencijala žena, podsticanje kritičkog promišljanja stvarnosti, konstruktivne komunikacije i poštovanja ljudskih prava, kao i uticaj na javnu politiku.

Član 2. - Delatnost

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Ženska vlada naročito:

1. pokreće inicijative za unapredjenje polažaja žena u odlučivanju;
2. prikuplja i obradjuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti učešća žena u odlučivanju i ostvarivanja rodne ravnopravnosti;
3. organizuje stručne skupove, savetovanja, seminare, radionice, tribine, konferencije i druge oblike stručnog obrazovanja u ovoj oblasti;
4. objavljuje knjige i druge publikacije u oblastima od značaja za ostvarivanje ciljeva svog rada;
5. organizuje aktivnosti u cilju edukacije i upoznavanja šire javnosti sa temama od značaja za ostvarivanje ciljeva Udruženja;
6. saradjuje sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave temama od interesa za rad Udruženja.

Član 3. - Naziv i sedište

1. Naziv Udruženja na srpskom jeziku je: Ženska vlada, a na engleskom jeziku: Women’s Government.
2. Sedište Ženske vlade je u Beogradu.
3. Ženska vlada svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Član 4. - Članstvo

1. Članica/član Ženske vlade može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut.
2. Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor, na obrazloženi predlog pet članica/članova udruženja. Članstvo se stiče nakon donošenja odluke Upravnog odbora, potpisivanjem pristupnice.
3. Članica/član može istupiti iz članstva podnošenjem Upravnom odboru pisane izjave o istupanju.
4. Članstvo u Ženskoj vladi prestaje dužom neaktivnošću članice/člana ili zbog delovanja koje je u suprotnosti sa vrednosnim principima Ženske vlade, na predlog tri članice/člana Udruženja.
5. Odluku o prestanku članstva donosi Skupština.

Član 5. - Prava i obaveze članica

1. Članica/član ima pravo da:

(1) ravnopravno sa drugim članicama i članovima učestvuje u formulisanju i ostvarivanju ciljeva Ženske vlade;
(2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i da odlučuje preko organa Ženske vlade;
(3) bira i da bude biran/a u organe Ženske vlade;
(4) bude blagovremeno i potpuno informisan/a o radu i aktivnostima Ženske vlade.

2. Članica/član je dužan da:

(1) aktivno doprinosi ostvarenju ciljeva Ženske vlade;
(2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Ženske vlade:
(3) plaća članarinu;
(4) obavlja druge poslove koje joj/mu poveri Upravni odbor ili Skupština Ženske vlade.

Član 6. - Skupština

Organi Ženske vlade su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Član 7. - Organi

1. Skupštinu Ženske vlade čine sve članice i članovi Ženske vlade.
2. Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i pisanu inicijativu najmanje jedne trećine članica/članova.
3. Skupština:

(1) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
(2) donosi plan i program rada;
(3) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
(4) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
(5) bira i razrešava članice/članove Upravnog odbora.

4. Skupština punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje dvanaest članica/članova.
5. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članica/članova. Za odluku o izmenama i dopunama Statuta neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članica/članova.

Član 8. - Upravni odbor

1. Upravni odbor je izvršni organ Ženske vlade, koji se stara o sprovodjenju ciljeva Udruženja, utvrdjenih ovim Statutom i odlukama Skupštine.
2. Upravni odbor ima pet članica/članova koje bira i opoziva Skupština.
3. Upravni odbor iz reda svojih članica/članova bira predsednicu/predsednika Upravnog odbora, zamenicu/zamenika predsednice/predsednika Upravnog odbora i generalnu sekretarku/sekretara Udruženja. Predsednica/predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca. Zamenica/zamenik predsednice/predsednika i generalna/generalni sekratarka/sekretar su ovlašćene/ovlašćeni da u odsustvu predsednice/predsednika zastupaju udruženje i potpisuju sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.
4. Mandat članica/članova Upravnog odbora je dve godine i mogu biti ponovo birane/birani na istu funkciju.

Član 9. - Delokrug Upravnog odbora

1. Upravni odbor:

(1) rukovodi radom Ženske vlade izmedju dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Ženske vlade;
(2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Ženske vlade;
(3) poverava posebne poslove članicama/članovima Upravnog odbora i pojedinim članicama/članovima Udruženja;
(4) obrazuje timove za sprovodjenje Plana i programa rada Ženske vlade i imenuje koordinatorke/koordinatore projekata;
(5) donosi finansijske odluke;
(6) odlučuje o otvaranju i zatvaranju regionalnih i lokalnih predstavništava i ispostava Ženske vlade;
(7) odlučuje o formiranju radnih tela Ženske vlade;
(8) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, u skladu sa njegovim odredbama;
(9) odlučuje o pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Udruženja.

2. Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutna polovina njegovih članica/članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih.

Član 10. - Nadzorni odbor

1. Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Ženske vlade i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.
2. Nadzorni odbor ima tri članice/člana koje bira Skupština.
3. Mandat članica/članova Nadzornog odbora traje dve godine i mogu biti ponovo birane/birani.
4. Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Član 11. - Javnost rada

1. Rad Ženske vlade je javan.
2. Radnim sednicama Ženske Vlade mogu prisustvovati sve članice/članovi Ženske vlade.
3. Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članica i javnosti o radu i aktivnostima Ženske vlade, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost.

Član 12. - Saradnja sa drugim organizacijama

1. Radi ostvarenja svojih ciljeva Ženska vlada uspostavlja saradnju sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
2. Ženska vlada može pristupiti medjunarodnim udruženjima za povećanje učešća žena u odlučivanju i ostvarenje rodne ravnpravnosti o čemu odluku donosi Skupština.
3. Pristupanje medjunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od 15 dana, u skladu sa zakonom.

Član 13. - Sredstva

Sredstva za rad Ženska vlada pribavlja od članarine, donacija, projekata i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 14. - Prestanak rada Ženske vlade

1. Ženska vlada prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Ženske vlade, kao i u drugim slučajevima predvidjenim zakonom.
2. U slučaju prestanka rada imovina Ženske vlade preneće se na drugu neprofitnu organizaciju u skladu sa odlukom Skupštine udruženja.

Član 15. - Pečat

Ženska vlada ima dva pečata okruglog oblika; na jednom piše: "ŽENSKA VLADA Beograd", na srpskom, a na drugom piše "WOMEN’S GOVERNMENT Serbia", na engleskom jeziku.

Član 16. - Stupanje na snagu Statuta

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Skupštine udruženja Ženska vlada, a primenjivaće se od dana upisa Udruženja u registar kod nadležnog organa.