Baza podataka 1500 strucnih zena Srbije  
   O nama  Aktivnosti  Dokumenta  Publikacije  Galerija  Linkovi  Kontakt  

Sanja Popović Pantić - podaci za bazu stručnih žena Srbije

[Sanja Popović Pantić]
   

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Sanja Popović Pantić
Mesto rođenja: Beograd
Email: sanjap.pantic@pupin.rs
Kontakt adresa: Udruženje poslovnih žena Srbije, Volgina 15, 11000 Beograd
Website: www.poslovnezene.org.rs

OBLAST DELOVANJA

Profesija: Ekonomistkinja
Oblast ekspertize: Žensko preduzetništvo, Informaciono komunikacione tehnologije, Konsalting u oblasti razvoja preduzetništva, Položaj žena na tržištu rada
Oblast aktivizma: Ekonomsko osnaživanje žena

OBRAZOVANJE

Nivo: Master, magistratura
Institucija: Ekonomski fakultet, Beograd
Oblast: Marketing
Godina sticanja zvanja: 2005.

Nivo: Specijalizacija
Institucija: Grupa eksperata G17+
Oblast: Ekonomska politika
Godina sticanja zvanja: 2000.

Nivo: Specijalizacija
Institucija: International Executive Development Center (IEDC), Bled, Slovenia
Oblast: Menadžment
Godina sticanja zvanja: Januar - maj 2000.

Nivo: Fakultet
Institucija: Ekonomski fakultet, Beograd
Oblast: Marketing
Godina sticanja zvanja: 1993.

ALTERNATIVNO OBRAZOVANJE

Institucija: University of Brighton, United Kingdom
Oblast: Mala i srednja preduzeća
Certifikat: Inovacioni konsultant za mala i srednja preduzeća
Period trajanja: Mart - maj 2006.

DODATNA ZNANJA

Strani jezici:
engleski, ruski

Rad na računaru:
MS Office, internet, MS PowerPoint

Druga znanja:
Organizacija promotivnih događaja, PR

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Institucija: Institut Mihajlo Pupin
Pozicija: Istraživačica saradnica
Period: 1997 -
Opis aktivnosti: Istraživanje preduzetništva i inovacione politike, organizovanje radionica, promocija inovacionih kapaciteta malih i srednjih preduzeća, tеhnološki broker za MSP sektor u okviru Evropske mreže preduzetništva Srbija, regionalno povezivanje

Institucija: Centar Group
Pozicija: Direktorka marketinga
Period: 1995 - 1997.
Opis aktivnosti: Organizovanje i kreiranje multimedijalnih, interaktivnih CD-ROM srpske kulture i njene promocije

Institucija: Mark Plan, Pančevo
Pozicija: Istraživačica marketinga
Period: 1994 - 1995.
Opis aktivnosti: Izrada anketa za panel tržišta u Srbiji

Institucija: IPS Media Beograd
Pozicija: PR Menadžerka
Period: 1993 - 1994.
Opis aktivnosti: Promocija izdavačke delatnosti

REZULTATI

Objavljeni radovi:
• Izveštaj o malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu za 2007., 2008, 2009. i 2010. godinu, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Republički zavod za razvoj i Republička agencija za razvoj MSPP, Prilog o ženskom preduzetništvu u Srbiji

• "Vodič za snalaženje na tržištu rada u procesu privatizacije", urednica: Sanja Popović-Pantić, izdavači: Udruženje poslovnih žena, Institut М. Pupin, Beograd, 2008.

• Sanja Popović-Pantić: Razvoj ženskog preduzetništva zasnovan na znanju, naučni skup "Na putu ka dobu znanja III", Fakultet za menadžment, Novi Sad, 15-18.9.2005.

• Sanja Popović-Pantić: "Uloga inovacionog konsultanta u marketing aktivnostima malih preduzeća", Zbornik radova XXXIII SYM-OP-IS 2006, Izdavač: Institut "Mihajlo Pupin", str. 277-280

Realizovani projekti:
Projekti koordinacije u oblasti razvoja ženskog preduzetništva:
• Smanjenje nezaposlenosti mladih žena u nerazvijenim opštinama kroz podršku samozapošljavanju u sektoru usluga i turizma, Delegacija EU, 2011.

• Izgradnja kapaciteta i unapređenje inovativnosti žena preduzetnika, GIZ, 2011.

• Preduzetnice preduzetnicama otvaraju nove mogućnosti za razvoj ženskog preduzetništva, Delegacija EU, 2010.

• "Održivost ženskih biznisa u Srbiji - institucionalni okvir, šanse i izazovi", GIZ, 2010. (istraživačko-edukativni i projekat javnog zagovaranja).

• "Dobitna kombinacija u postizanju rodne ravnopravnosti na tržištu rada u 5 regiona: ženska ekonomska prava i prava na zaposlenje kao razvojno pitanje vs. privatizacija" ili skraćeno "Win-Win za žene", UNIFEM, 2008.

• "Cvet uspeha za ženu zmaja", 2007., godišnja promotivna manifestacija nagrađivanja žena u preduzetništvu, Udruženje poslovnih žena Srbije.

• "Od ranjive do održive grupe", istraživanje o poziciji žena na tržištu rada, 2007, UNDP.

Konsultantski EU projekti u oblasti jačanja inovativnosti i konkurentnosti MSP sektora:
• "Support to Enterprise development and Entrepreneurship Programme", an EU-funded project managed by EAR, SME expert - 2007
• Technical Support to Enterprise Policy and Innovation project, EU funded project 2009, enterprise-innovation expert
• "Improved SME Competitiveness and Innovation Project", SME expert

Razni projekti u oblasti nauke, istraživanja i razvoja, realizovani u okviru radа Centra za istraživanje razvoja nauke i tehnologije Instituta Mihajlo Pupin.

Nagrade i priznanja:
• Priznanje za doprinos razvoju ženskog preduzetništva u Srbiji, dodeljeno od Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, 10. jula 2008.

ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA

Tip organizacije: Profesionalno udruženje
Naziv organizacije: Udruženje poslovnih žena Srbije
Pozicija: Koordinatorka projekata
Period: 2000 - 2011.

Tip organizacije: Savetodavno telo
Naziv organizacije: Radna grupa za statističko praćenje sektora MSPP pri MEER, Odbor za MSP pri Privrednoj komori Srbije, Savet za MSP pri Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja
Pozicija: Članica
Period: 2010 -

PAR REČI O SEBI

Područje stručne ekspertize je konsalting u oblasti razvoja malih i srednjih preduzeća, a kontinuirani profesionalni izazov je povezivanje i sinergija istraživačkog, konsultantskog i praktičnog rada na unapredjenju razvoja ženskih preduzeća. Udata, majka dve devojčice, sa kojima provodi sve vreme koje preostane po završetku poslovnih obaveza. Nastoji da u životu primenjuje devizu "Always look on the bright side of life"

FAJLOVI ZA PREUZIMANJE