Baza podataka 1500 strucnih zena Srbije  
   O nama  Aktivnosti  Dokumenta  Publikacije  Galerija  Linkovi  Kontakt  

Branislava Kocić - podaci za bazu stručnih žena Srbije

[Branislava Kocić]
   

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Branislava Kocić
Mesto rođenja: Niš
Email: kocicb@yahoo.com
Kontakt adresa: Institut za javno zdravlje Niš, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18 000 Niš
Website: www.izjz-nis.org.rs, www.medfak.ni.ac.rs

OBLAST DELOVANJA

Profesija: Doktorka medicine
Oblast ekspertize: Mikrobiologija sa parazitologijom
Oblast aktivizma: Uređivanje časopisa, Zaštita životne sredine, Preventivna medicina

OBRAZOVANJE

Nivo: Doktorat
Institucija: Medicinski fakultet, Niš
Oblast: Mikrobiologija
Godina sticanja zvanja: 1990.

Nivo: Master, magistratura
Institucija: Medicinski fakultet, Niš
Oblast: Endokrinologija
Godina sticanja zvanja: 1984.

Nivo: Specijalizacija
Institucija: Medicinski fakultet, Niš
Oblast: Mikrobiologija
Godina sticanja zvanja: 1986.

Nivo: Fakultet
Institucija: Medicinski fakultet, Niš
Oblast: Medicina
Godina sticanja zvanja: 1979.

ALTERNATIVNO OBRAZOVANJE

Institucija:
Oblast: 7th Congress on Hospital Hygiene, Villach, Austria, plenarno predavanje po pozivu
Certifikat: da
Period trajanja: 3 dana-2008.

Institucija:
Oblast: Balcanica, 5th Balkan Congress for Microbiology, CME, Montenegro, Budva, plenarno predavanje po pozivu
Certifikat: da
Period trajanja: 4 dana-2007.

Institucija:
Oblast: Congress of Macedonian Microbiologists with international participation (CME), Ohrid, Makedonija, predavač
Certifikat: da
Period trajanja: 3 dana-2006.

Institucija: Medicinski fakultet, Niš
Oblast: Zoonoze - bakterijske etiologije, KME, predavač
Certifikat: da
Period trajanja: 1 dan - 2006.

Institucija: Medicinski fakultet, Niš
Oblast: Racionalna upotreba antibiotika u kliničkoj praksi, KME, predavač
Certifikat: da
Period trajanja: 2 dana - 2006., Medicinski fakultet u Nišu i KC Niš

Institucija: Medicinski fakultet, Niš
Oblast: Prevencija vertikalne transmisije HIV-а sa majke na dete, algoritam rada, KME, učesnica
Certifikat: da
Period trajanja: 1 dan - 2005.

Institucija: Medicinski fakultet, Niš
Oblast: Savremena epidemiologija, KME, učesnica
Certifikat: da
Period trajanja: 1 dan - 2005., Medicinski fakultet u Nišu i DZ Niš

Institucija:
Oblast: Seminar on Foodborne Pathogens, Ioannina, Greece, učesnica
Certifikat: da
Period trajanja: 1 nedelja-2005.

Institucija:
Oblast: Water Quality Control Seminar/Workshop, Novi Sad, učesnica
Certifikat: da
Period trajanja: 1 nedelja-2005.

Institucija: Infektivna klinika Beograd
Oblast: BACTEC - hemokulture
Certifikat: da
Period trajanja: 1 nedelja - 2004., BD i Infektivna klinika Beograd

Institucija: VMA Beograd, Laboratorija za sanitarnu bakteriologiju
Oblast: Sanitarna bakteriologija
Certifikat:
Period trajanja: 1 mesec - 2001.

Institucija: Hospital Bologna (Italy) lab - VITEK AMS
Oblast: Automatski Mikrobiološki Sistem (AMS VITEK)
Certifikat: da
Period trajanja: 15 dana - 2001.

Institucija: Leatherhead (UK) - A Centre of Expertise in Food Science and Technology
Oblast: Bakteriološki pregled namirnica
Certifikat: da
Period trajanja: 1 mesec - 1995.

DODATNA ZNANJA

Strani jezici:
engleski

Rad na računaru:
MS Office (Word, Excel, PowerPoint), internet

Druga znanja:
Kontrola kvaliteta rada u medicinskim ustanovama - sertifikovana proverivačica

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Institucija: Vojnomedicinska akademija, Beograd (VMA)
Pozicija: Članica - Predsednica Komisije za polaganje specijalističkog ispita
Period: od 2007.
Opis aktivnosti: Ispitivanje i provera praktičnog i teorijskog znanja, kao i sposobnosti za samostalni rad lekara na specijalizaciji iz mikrobiologije sa parazitologijom.

Institucija: Medicinski fakultet, Banja Luka
Pozicija: Članica - Predsednica Komisije za polaganje specijalističkog ispita
Period: od 2005.
Opis aktivnosti: Ispitivanje i provera praktičnog i teorijskog znanja, kao i sposobnosti za samostalni rad lekara na specijalizaciji iz mikrobiologije sa parazitologijom.

Institucija: Medicinski fakultet, Niš
Pozicija: Redovna profesorka
Period: od 2001. (1986)
Opis aktivnosti: Na Medicinskom fakultetu u Nišu angažovana u nastavi predmeta mikrobiologija (5) za studijske programe medicina, stomatologija, farmacija i zdravstvena nega. U nastavi od 1986. kao asistentkinja, zatim docentkinja i v. profesorka.

Institucija: Fakultet zaštite na radu, Niš
Pozicija: Redovna profesorka
Period: od 2000.
Opis aktivnosti: Predmet Mikrobiologija i životna sredina na smeru Zaštita životne sredine.

Institucija: Institut za javno zdravlje, Niš
Pozicija: Načelnica Centra za mikrobiologiju
Period: od 1995.
Opis aktivnosti: Organizacija i izvođenje mikrobiološke dijagnostike potrebne pacijentima za primarni, sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite. Stalno unapređenje preventivnih mera. Izvođenje naučno istraživačkog rada.

REZULTATI

Objavljeni radovi:
• Kocić B. Mikrobiološki laboratorijski priručnik - Udžbenik. Medicinska knjiga Beograd, Prosveta Niš 1993; 1-146.

• Kocić B, Veličković M. Model sistema kvaliteta u mikrobiološkoj laboratoriji za vode - Monografija. Prosveta Niš 2000; 1-170.

• Kocić B, Stojanović P: Klinički značaj nalaza Clostridium difficile kod hospitalizovanih pacijenata, Medicinski pregled, 11-12, 2008.

• Stojanović P; Kocić B: Diarrhoea caused by Clostridium difficile in patients with postoperative subhepatic abscess. Vojnosanitetski pregled 2008; 65 (3): 249-254.

• Miljković-Selimović, B; Lepsagnović, Z; Babić, T; Kocić, B; Randjelović, G: Plasmid profile analysis in identification of epidemic strains of Salmonella enterica serovar Enteritidis. Vojnosanitetski pregled 2008; 5 (4): 303-307.

• Kocić B, Stojanović P, Babić B: CLOSTRIDIUM DIFFICILE ASSOCIATED DISEASE IN PATIENTS HOSPITALIZED IN THE CLINICAL CENTAR NIS-SERBIA (Lecture 6 - Plenarno predavanje po pozivu). 5th Balkan Congress for Microbiology, BALCANICA, Budva 2007, Montenegro, Abstracts book and Programme. 65-66.

• Kocić B, Randjelović G, Stojanović P, Antić S: KOLONIZATORI I RESPIRATORNE INFEKCIJE. Zbornik radova sa recenzijom: Savremeni aspekti lečenja pneumonija, Medicinski fakultet Niš 2006: 7-14.

• Bојić A, Purenović M, Kocić B, Мihailović D, Bojić D. The comparison of aluminium effects and uptake by Escherichia coli in different media. Cent Eur J Public Health 2002; (10) 1-2: 66-71.

Realizovani projekti:
Nazivi projekata koje je finansirala Republička zajednica nauke SR Srbije:
• Izučavanje pojave sojeva rezistentnih na antibiotike i dezinfekciona sredstva (1985-90).
• Proučavanje patomorfoloških promena i imunološkog statusa pod dejstvom aflatoksina i spora Aspergillus flavus na unutrašnjim organima laboratorijskih životinja (1985-90).

Projekat Osnovne zajednice nauke regiona Niš:
• Značaj gljivica i njihovih toksičnih metabolita - mikotoksina na žive organizme (1985-90).

Projekat Saveznog ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj SR Jugoslavije:
• Mikrobiološka istraživanja prisustva bakterija i gljiva kontaminanata životnih namirnica (1994-96), rukovoditeljka.

Projekat Ministarstva za nauku Republike Srbije:
• 13T11/13 (1995-99) Ekološko epidemiološka istraživanja u medicini
• 1629 (2000-04) Istraživanja masovnih oboljenja od posebnog značaja za medicinsku patologiju

ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA

Tip organizacije: Profesionalno udruženje
Naziv organizacije: EASD (European Association for the Study of Diabetes)
Pozicija: članica
Period: 1998. i dalje

Tip organizacije: Profesionalno udruženje
Naziv organizacije: ESCMID (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases)
Pozicija: članica
Period: 1996. i dalje

Tip organizacije: Profesionalno udruženje
Naziv organizacije: Srpsko lekarsko drušvo (SLD)
Pozicija: Predsednica Sekcije mikrobiologa od 2007.
Period: od 1979.

Tip organizacije: Udruženje građana
Naziv organizacije: Udruženje mikrobiologa Srbije
Pozicija: članica
Period: od 2007.

Tip organizacije: Upravni i/ili nadzorni odbor
Naziv organizacije: Udruženje mikrobiologa Srbije
Pozicija: članica Naučnog odbora
Period:

Tip organizacije: Savetodavno telo
Naziv organizacije: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Pozicija: članica Republičke stručne komisije za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi (Infekcija urinarnog trakta. Nacionalni vodič za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. ISBN 86-7117-113-2)
Period: 2004.

Tip organizacije: Savetodavno telo
Naziv organizacije: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Pozicija: članica Radne grupe - referentne laboratorije Srbije
Period: 2007 - 2008.

Tip organizacije: Savetodavno telo
Naziv organizacije: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Pozicija: članica Radne grupe - nomenklatura usluga i analiza u mikrobiologiji
Period: 2006 - 2008.

Tip organizacije: Savetodavno telo
Naziv organizacije: Institut za javno zdravlje Niš (IZJZ Niš)
Pozicija: članica Radne grupe - hospitalne infekcije
Period: od 1994.

PAR REČI O SEBI

Specijalista mikrobiologije, načelnica Centra za mikrobiologiju i redovna profesorka Univerziteta u Nišu. Izuzetno aktivna u Sekciji mikrobiologa SLD-a. Majka jednog deteta, razvedena. Služi se engleskim jezikom i vlada radom na računaru. Komunikativna, elokventna i tolerantna osoba. Dobar organizator aktivnosti. Zainteresovana za razvoj zdravstvenog sistema i unapređenje kvaliteta života u lokalnoj zajednici. Spremna da preuzme učešće u aktuelnim pitanjima ekologije i zdravstvene zaštite.

Oblast aktivizma:
• Predsednica Sekcije mikrobiologa SLD
• Članica Naučnog odbora Udruženja mikrobiologa Srbije
• Članica uređivačkog odbora časopisa Acta Facultatis Medicae Naissensis
• Učesnica u organizaciji (članica naučnog ili organizacionog odbora) DANA PREVENTIVNE MEDICINE (sa međunarodnim učešćem) septembar, Niš (svake godine, od 1986). Dva puta predsednica, 1994, 2009.
• LEAP (lokalni ekološki akcioni plan opštine Niš) Program, 2001.