Baza podataka 1500 strucnih zena Srbije  
   O nama  Aktivnosti  Dokumenta  Publikacije  Galerija  Linkovi  Kontakt  

Hristina Mikić - podaci za bazu stručnih žena Srbije

[Hristina Mikić]
   

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Hristina Mikić
Mesto rođenja: Beograd
Email: hristinamikic@gmail.com
Kontakt adresa: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Vladimira Perića-Valtera 4, Novi Sad

OBLAST DELOVANJA

Profesija: Ekonomistkinja
Oblast ekspertize: Ekonomija, Ekonomika kulture, Poreska politika, Poslovno i finansijsko planiranje, Kreativne industrije
Oblast aktivizma: Kultura

OBRAZOVANJE

Nivo: Doktorat
Institucija: Ekonomski fakultet, Beograd
Oblast: Ekonomska teorija i politika
Godina sticanja zvanja: U toku

Nivo: Master, magistratura
Institucija: Ekonomski fakultet, Beograd
Oblast: Fiskalni menadžment
Godina sticanja zvanja: 2004.

Nivo: Fakultet
Institucija: Ekonomski fakultet, Beograd
Oblast: Opšta teorijska ekonomija
Godina sticanja zvanja: 2000.

ALTERNATIVNO OBRAZOVANJE

Institucija: Zadužbina Ilije M. Kolarca i Odbor za standardizaciju srpskog jezika, Beograd
Oblast: Lingvistika i jezička kultura
Certifikat:
Period trajanja: Jun 2005.

Institucija: Institut za MPS, Beograd
Oblast: Žurnalistika
Certifikat:
Period trajanja: Maj 2001.

Institucija: Savet Evrope & ERICArts, Bon
Oblast: Monitoring policies for intercultural dialogue and cultural diversity in Europe
Certifikat:
Period trajanja:

Institucija: British Council, UK - South East Europe Forum - Hrvatska
Oblast: Mapping Creative Cities
Certifikat:
Period trajanja:

DODATNA ZNANJA

Strani jezici:
engleski, francuski

Rad na računaru:
MS office, Statistica 7, Photoshop

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Institucija: Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
Pozicija: Predavačica
Period: Od 1. oktobra 2006.
Opis aktivnosti: Nastavne aktivnosti

Institucija: Art Council of Switzerland PRO HELVETIA, Swiss Cultural Programme SCG (Ambasada Švajcarske u Beogradu)
Pozicija: Kosultantkinja za finansije i administraciju
Period: 2004 - 2006.
Opis aktivnosti: Finansije, projektna evaluacija, interna revizija, finansijske studije i računovodstveni izveštaji

Institucija: Ministarstvo kulture Republike Srbije
Pozicija: Analitičarka ekonomije medija
Period: 2003 - 2004.
Opis aktivnosti: Izvršenje budžeta, finanijski planovi, analitičke komparativne studije, uporedno pravni dokumenti, transformacija JP RTS, podzakonski akti ekonomskog karaktera

Institucija: Asocijacija za razvoj i unapređenje kulture, Beograd
Pozicija: Kosultantkinja za finansijska i poreska pitanja
Period: 2001 - 2003.
Opis aktivnosti: Finanijski i poreski konsalting, projektni menadžment

REZULTATI

Objavljeni radovi:
1. Mikić, H. (2011) Razvojna uloga kreativnog sektora i njegova pozicija u investicionoj politici, Ekonomske ideje i praksa, br. 4

2. Mikić, H. (2011) "Preduzetništvo, keativne industrije i ekonomski razvoj", Rikalović, G. (ur) Kreativna Srbija: novi pravac razvoja, Anonymous said:, Beograd

3. Dragićević-Šešić, M., H. Mikić, A. Brkić [Serbia] in Council of Europe/ERICarts (eds) "Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe", 13th edition, 2011. http://www.culturalpolicies.net (ISSN 2222-7334)

4. Mikić, H., Rikalo M. "Film market in Serbia: development challenges and solutions", 9th Annual International Conference on Communication and Mass Media, Institute for Education and Research, Athens, Greece16-19 May 2011.

5. Rikalović, G. Mikić, H. (2011) "Kreativne industrije i trgovinska razmena Srbije sa inostranstvom", međunarodna konferencija - zbornik radova Ekonomska nauka u funkciji kreiranja novog poslovnog ambijenta, Ekonomski fakultet Priština, Kosovska Mitrovica

6. Mikić, H. (2011) "Kulturna politika i savremeni izazovi finansiranja kulture: međunarodna iskustva i Srbija", Kultura br. 130, str. 75-103

7. Rikalović, G. H. Mikić (2010) "Ekonomska efikasnost i utvrđivanje tipova razvoja kreativnog sektora", Kultura br. 128

8. Hristina Mikić "Potentials for creative-led development in Serbia", međunarodna konferencija: Savremeni izazovi ekonomske teorije i prakse, Ekonomski fakultet, Beograd, 26-29. septembar 2007. god, zbornik radova Economic policy and the development of Serbia, str. 129-141

9. Hristina Mikić (2008) "Kreativne industrije, dizajn i konkurentnost: proaktivan pristup", Centar za Evropske integracije Srbija, Beograd, str. 1-58

10. S. Jovičić, Hristina Mikić (2006) "Kreativne industrije u Srbiji - preporuke za razvoj kreativnih industrija", Britanski savet, Beograd, str. 1-120

Realizovani projekti:
Domaći projekti:

1. Projekat: "Direktorijum kreativnog sektora Jugozapadne Srbije" Akademika, Užice, 2008. godina (priređivač istraživanja, koautorka studije)

2. Projekat: "Katalog biznis ideja u oblasti kreativnih industrija", UNDP Srbija i Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije, u okviru projekta: "Otpremninom do posla", Srbija, 2008. god. (koautorka studije, konsultantkinja)

3. Projekat: "Kreativne industrije u Srbiji - direktorijum industrije dizajna", Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije & UNDP, Srbija, 2008. godina (koautorka istraživanja i direktorijuma, konsultantkinja)

4. Projekat: "Lokalna agenda 21 - opština Pančevo", Skupština opštine Pančevo, 2008 (koautorka dela: MSP i preduzetništvo)

5. Projekat: "Preduzetnička Srbija", Kancelarija Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP, Srbija), Beograd, 2007. god. (autorka studije)

6. Projekat: "Studija izvodljivosti za Centralni institut za konzervaciju", Cooperazione Italiana, Ministarstvo inostranih poslova Italije, Beograd, 2007. (autorka studije, nacionalna konsultantkinja)

7. Projekat: "Kulturni most između ravnice i planine Pančevo-Užice", Delegacija Evropske Unije, program Exhange 3, pozicija: konsultantkinja - jačanja kapaciteta lokalnih samouprava u oblasti kulture, 2010-2011.

8. Razvojni projekat: "Profilisanje TV i radio stanica", Novosadska novinarska škola i Media Art Service International (po narudžbini Izvršnog veća AP Vojvodine), 2006. god. (priređivač, predavač)

9. Projekat: "Izveštaj o stanju grada Beograda" (podsistem: kultura) PALGO cenar & DIA, 2006. (koautorka Strateške analize kulturnog sistema Grada Beograda)

10. Projekat: "Cultural and Enviromental heritage fund for South East Europe - CEHF-SEE", Britanski savet & YUSTAT, Beograd, 2005. (priređivač, predavač)

Međunarodni projekti:

1. Međunarodni projekat: "Compendium of Cultural Policies and trends in Europe: basic trends and fact for Serbia", Savet evrope & Institut za komparativne kulturne politike, Bon (koautorka studije, nacionalna konsultantkinja, http://www.culturalpolicies.net/web/compendium-experts.php)

2. Međunarodni projekat: "UK SEE Forum Creative Industries - Towards the Creative Industries Policy Solution in Serbia and SEE", Britanski savet, Beograd, 2005-2006 (koautorka istraživanja)

3. UNESCO-UIS Measuring economic contribution of cultural industries, UNESCO-UIS, Montrel, key consultant, 2011 - u toku

ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA

Tip organizacije: Udruženje građana
Naziv organizacije: Balkankult, Beograd
Pozicija: Konsultantkinja na projektima
Period: Od 2004 - 2007.

Tip organizacije: Udruženje građana
Naziv organizacije: AKADEMIKA, Beograd
Pozicija: Konsultantkinja na projektima
Period: 2007 - 2011.

Tip organizacije: Savetodavno telo
Naziv organizacije: Radna grupa za analizu stanja za potrebe izrade Strategije razvoja kulture u Republici Srbiji (Ministarstvo kulture, informacija i informacionog društva RS)
Pozicija: Kordinatorka grupe za savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije
Period: 2010 - 2011.

Tip organizacije: Savetodavno telo
Naziv organizacije: Radna grupa za razvoj kreativnih industrija, Ministarstvo kulture Republike Srbije
Pozicija: Članica
Period: 2010 - 2012.

Tip organizacije: Savetodavno telo
Naziv organizacije: SFBC - Grupa za kreativnu ekonomiju
Pozicija: Izvršna direktorka
Period: 2010 -

Tip organizacije: Savetodavno telo
Naziv organizacije: Radna grupa za izradu Studije izvodljivosti CIK - Cooperazione Italiana, Ministarstvo inostranih poslova Italije
Pozicija: Nacionalna konsultantkinja
Period: 2007.