Baza podataka 1500 strucnih zena Srbije  
   O nama  Aktivnosti  Dokumenta  Publikacije  Galerija  Linkovi  Kontakt  

Marijana Pajvančić - podaci za bazu stručnih žena Srbije

[Marijana Pajvančić]
   

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Marijana Pajvančić
Mesto rođenja: Subotica
Email: pajmar@pf.uns.ac.rs
Kontakt adresa: Novi Sad, Pravni fakultet, Trg Dositeja Obradovića 1

OBLAST DELOVANJA

Profesija: Pravnica
Oblast ekspertize: Ustavno pravo, Izborno pravo, Parlamentarno pravo, Ljudska prava, Zakonodavstvo i nomotehnika
Oblast aktivizma: Ljudska prava, Rodna ravnopravnost

OBRAZOVANJE

Nivo: Doktorat
Institucija: Pravni fakultet, Beograd
Oblast: Pravne nauke
Godina sticanja zvanja: 1977.

Nivo: Master, magistratura
Institucija: Pravni fakultet, Beograd
Oblast: Pravne nauke
Godina sticanja zvanja: 1974.

DODATNA ZNANJA

Strani jezici:
engleski

Rad na računaru:
Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet

Druga znanja:
Trenerske veštine

PROFESIONALNO ISKUSTVO

Institucija: Pravni fakultet, Novi Sad
Pozicija: Profesorka (zvanje redovna profesorka)
Period: Od 1971. godine
Opis aktivnosti: Predavanja; seminari sa studentima, mentorstvo na magistarskim i doktorskim radovima; rad na istraživačkim projektima; učešće na naučnim skupovima...

REZULTATI

Objavljeni radovi:
Napomena: Detaljnije u bazi podataka naučnih radnika.
Monografije i udžbenici:
- Kolektivni šef države u Jugoslaviji i uporedno, Berograd, 1981.
- Izbori - pravila i proračuni, Novi Sad, 1997.
- Pravno normiranje, Novi Sad, 1995.
- Izborno pravo, Novi Sad, 1999; 2008.
- Uvod u izborne sisteme, Niš, 2000 i 2003.
- Ustavno pravo, Novi Sad, 1993, 1998 i 2001, 2003, 2005, 2007, 2008.
- Parlamentarno pravo, Beograd, 2005.
- Srbija između ustava i ustavnosti, Beograd, 2005.
- Ustavno i pravosudno organizaciono pravo, Beograd, 2003 i 2005.
- Ustavno pravo - Crna Gora, Podgorica, 2008.
- Pravo na ravnopravnost polova, Novi Sad, 2008.

Tematski zbornici:
- Challenges of Parliamentarism - The Case of Serbia in the Early Ninetines, 1995.
- The protection of liberties and rights of citizens in the constitutional system of Yugoslavia, 1995.
- Elections to the Federal and Republican Parliaments of Yugoslavia (Serbia and Montenegro), 1997.
- Serbia betwen the past and the future, 1997.
- Seats and Votes: Consequences of Electoral Laws, 1998.
- The Process of the Constitutional Revision - the Serbian Example, 2004.
- Guide through electoral controversies in Serbia, 2000.
- National minorities in Voivodina, 1998.
- Election in Serbia - Law and Practice, 2004.
- Ombudsman in the Constitutional System of Serbia, 2005.
- Participation of the Autonomous Province in State Affairs: European Standards and Domestic Legislation, 2005.
- The New Constitution of Serbia and Gender Equality, 2005.
- Legal State, the Constitution and the State of Emergency, 2007.
- Constitutional Warranties for Gender Equality - Case Studies of Serbia and Montenegro, 2008.
- The basic principles of the constitutional state - the Constitution of Serbia as one example, 2008.
- State of Emergensy in the Constitutional System of Serbia, 2007.

Realizovani projekti:
Projekti:
- UNIFEM "Ustav u ravnopravnost polova", regionalni projekat
- GTF - "Rodna ravnopravnost u političkim strankama", regionalni projekat
- "Model Ustava Srbije" - ekspertski tim predsednika Republike
- "Ustavna rešenja za Srbiju i Jugoslaviju" Beogradski centar za ljudska prava

Projekti zakona (usvojeni i primenjuju se):
- "Odluka o pokrajinskom ombudsmanu", Službeni list APV br. 23/2002
- "Deklaracija o ravnopravnosti polova", Službeni list APV br. 14/2004
- "Odluka o ravnopravnosti polova", Službeni list AP Vojvodine, br. 14/2004
- "Zakon o zaštiti prava nacionalnih manjina", Službeni list SRJ br. 11/2002

Nagrade i priznanja:
• Nagrada Pokrajinskog sekretarijata za nauku za doprinos razvoju nauke;
• Nagrada fondacije Miodrag Jovičić za doprinos razvoju nauke ustavnog prava i političkog sistema;
• Nagrada Izvršnog veća AP Vojvodine za doprinos razvoju ravnopravnosti polova;
• Nagrada Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Danske za doprinos u ostvarivanju trećeg Milenijumskog cilja (Ravnopravnost polova) u oblasti nauke.

ČLANSTVO U ORGANIZACIJAMA

Tip organizacije: Profesionalno udruženje
Naziv organizacije: Evropsko udruženje za izborno pravo
Pozicija: Članica
Period: U toku

Tip organizacije: Profesionalno udruženje
Naziv organizacije: Udruženje za ustavno pravo
Pozicija: Članica predsedništva
Period: U toku

Tip organizacije: Udruženje građana
Naziv organizacije: Forum Iuris, lokalna nevladina organizacija koja se bavi pravnom edukacijom
Pozicija: Članica
Period: U toku

Tip organizacije: Udruženje građana
Naziv organizacije: Ženska vlada
Pozicija: Članica (Ministarka pravde)
Period: U toku

PAR REČI O SEBI

Pored univerzitetske karijere (rad sa studentima i na naučnim projektima) aktivistkinja u civilnom društvu. Jedna od osnivačica Centra za slobodne izbore i demokratiju i članica Upravnog odbora do 2001; kao aktivistkinja u ženskom pokretu radila na formulisanju strategija (Palić I - žene u izborima 2000; Palić II - Žene Srbije za evropu; Institucionalni mehanizmi ravnopravnosti polova; Zakon o ravnopravnosti polova; Nacionalni plan akcije za ravnopravnost polova) i učestvovala aktivno u više kampanja.